Fishbone's Rhythm Kitchen Café

29244 Northwestern Hwy.
Southfield
Michigan
United States
website