El Charro Restaurant

4 Charles St.
New York
New York
United States