Salem Delicatessen

362 Port Washington Blvd.
New York
United States