Sam Yuen Siu Restaurant

5 Catherine St.
New York
New York
United States