Jim's Bar-B-Q

615 N. Salisbury Ave.
Spencer
North Carolina
United States