Porky's Bar-b-q

1309 N. Main St.
China Grove
North Carolina
United States