Kabuki Japanese Restaurant

201 N. San Fernando Blvd.
Burbank
California
United States