Thai West Siamese Kitchen

9839 Topanga Canyon Blvd.
Los Angeles
California
United States