Bangkok Bbq

372 N. Lemon Ave.
Walnut
California
United States