Hilton Tokyo

Shinjuku-Ku, Nishi-Shinjuku 6-chome
Tokyo
Japan