The Grace Hotel, Sydney

Level 12, 70 Pitt street
Sydney
NSW
Australia