Hotel Green Park

183 N S K Salai, Vadapalani, 600026 Chennai
Chennai
Tamil Nadu
India