Vitsyebsk State University

Maskouski praspiekt, 33
Vitsyebsk
Belarus