Savera Hotel

Dr. Radhakrishnan Salai, 146
Chennai
Tamilnadu
India